Dem Gia re

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • 01_ban.gif
  Bán
  Bán
 • :SugarwareZ-033:
  SugarwareZ 033
  SugarwareZ 033
 • :SugarwareZ-073:
  SugarwareZ 073
  SugarwareZ 073
 • 05_gioithieu.gif
  05_gioithieu.gif
  05_gioithieu.gif
 • :)
  Smile
  Smile
 • :SugarwareZ-022:
  SugarwareZ 022
  SugarwareZ 022
 • :SugarwareZ-054:
  SugarwareZ 054
  SugarwareZ 054
 • :SugarwareZ-268:
  SugarwareZ 268
  SugarwareZ 268
 • :SugarwareZ-011:
  SugarwareZ 011
  SugarwareZ 011
 • :SugarwareZ-043:
  SugarwareZ 043
  SugarwareZ 043
 • :SugarwareZ-220:
  SugarwareZ 220
  SugarwareZ 220
 • :(
  Frown
  Frown
 • :SugarwareZ-032:
  SugarwareZ 032
  SugarwareZ 032
 • :SugarwareZ-072:
  SugarwareZ 072
  SugarwareZ 072
 • 04_canthue.gif
  04_canthue.gif
  04_canthue.gif
 • :SugarwareZ-021:
  SugarwareZ 021
  SugarwareZ 021
 • :SugarwareZ-053:
  SugarwareZ 053
  SugarwareZ 053
 • :SugarwareZ-266:
  SugarwareZ 266
  SugarwareZ 266
 • :SugarwareZ-010:
  SugarwareZ 010
  SugarwareZ 010
 • :SugarwareZ-042:
  SugarwareZ 042
  SugarwareZ 042
 • :SugarwareZ-219:
  SugarwareZ 219
  SugarwareZ 219
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :SugarwareZ-031:
  SugarwareZ 031
  SugarwareZ 031
 • :SugarwareZ-071:
  SugarwareZ 071
  SugarwareZ 071
 • 03_chothue.gif
  03_chothue.gif
  03_chothue.gif
 • :SugarwareZ-020:
  SugarwareZ 020
  SugarwareZ 020
 • :SugarwareZ-052:
  SugarwareZ 052
  SugarwareZ 052
 • :SugarwareZ-265:
  SugarwareZ 265
  SugarwareZ 265
 • :SugarwareZ-007:
  SugarwareZ 007
  SugarwareZ 007
 • :SugarwareZ-041:
  SugarwareZ 041
  SugarwareZ 041
 • :SugarwareZ-218:
  SugarwareZ 218
  SugarwareZ 218
 • :SugarwareZ-030:
  SugarwareZ 030
  SugarwareZ 030
 • :SugarwareZ-070:
  SugarwareZ 070
  SugarwareZ 070
 • :SugarwareZ-299:
  SugarwareZ 299
  SugarwareZ 299
 • :SugarwareZ-019:
  SugarwareZ 019
  SugarwareZ 019
 • :SugarwareZ-051:
  SugarwareZ 051
  SugarwareZ 051
 • :SugarwareZ-264:
  SugarwareZ 264
  SugarwareZ 264
 • :SugarwareZ-006:
  SugarwareZ 006
  SugarwareZ 006
 • :SugarwareZ-040:
  SugarwareZ 040
  SugarwareZ 040
 • :SugarwareZ-217:
  SugarwareZ 217
  SugarwareZ 217
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :SugarwareZ-029:
  SugarwareZ 029
  SugarwareZ 029
 • :SugarwareZ-069:
  SugarwareZ 069
  SugarwareZ 069
 • :SugarwareZ-283:
  SugarwareZ 283
  SugarwareZ 283
 • :SugarwareZ-018:
  SugarwareZ 018
  SugarwareZ 018
 • :SugarwareZ-050:
  SugarwareZ 050
  SugarwareZ 050
 • :SugarwareZ-229:
  SugarwareZ 229
  SugarwareZ 229
 • :SugarwareZ-005:
  SugarwareZ 005
  SugarwareZ 005
 • :SugarwareZ-039:
  SugarwareZ 039
  SugarwareZ 039
 • :SugarwareZ-123:
  SugarwareZ 123
  SugarwareZ 123
 • :SugarwareZ-028:
  SugarwareZ 028
  SugarwareZ 028
 • :SugarwareZ-065:
  SugarwareZ 065
  SugarwareZ 065
 • :SugarwareZ-282:
  SugarwareZ 282
  SugarwareZ 282
 • :SugarwareZ-017:
  SugarwareZ 017
  SugarwareZ 017
 • :SugarwareZ-049:
  SugarwareZ 049
  SugarwareZ 049
 • :SugarwareZ-227:
  SugarwareZ 227
  SugarwareZ 227
 • :SugarwareZ-004:
  SugarwareZ 004
  SugarwareZ 004
 • :SugarwareZ-038:
  SugarwareZ 038
  SugarwareZ 038
 • :SugarwareZ-122:
  SugarwareZ 122
  SugarwareZ 122
 • :SugarwareZ-027:
  SugarwareZ 027
  SugarwareZ 027
 • :SugarwareZ-064:
  SugarwareZ 064
  SugarwareZ 064
 • :SugarwareZ-281:
  SugarwareZ 281
  SugarwareZ 281
 • :SugarwareZ-016:
  SugarwareZ 016
  SugarwareZ 016
 • :SugarwareZ-048:
  SugarwareZ 048
  SugarwareZ 048
 • :SugarwareZ-226:
  SugarwareZ 226
  SugarwareZ 226
 • :SugarwareZ-003:
  SugarwareZ 003
  SugarwareZ 003
 • :SugarwareZ-037:
  SugarwareZ 037
  SugarwareZ 037
 • :SugarwareZ-105:
  SugarwareZ 105
  SugarwareZ 105
 • 09_thongbao.gif
  09_thongbao.gif
  09_thongbao.gif
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :SugarwareZ-026:
  SugarwareZ 026
  SugarwareZ 026
 • :SugarwareZ-063:
  SugarwareZ 063
  SugarwareZ 063
 • :SugarwareZ-280:
  SugarwareZ 280
  SugarwareZ 280
 • :SugarwareZ-015:
  SugarwareZ 015
  SugarwareZ 015
 • :SugarwareZ-047:
  SugarwareZ 047
  SugarwareZ 047
 • :SugarwareZ-225:
  SugarwareZ 225
  SugarwareZ 225
 • :SugarwareZ-002:
  SugarwareZ 002
  SugarwareZ 002
 • :SugarwareZ-036:
  SugarwareZ 036
  SugarwareZ 036
 • :SugarwareZ-102:
  SugarwareZ 102
  SugarwareZ 102
 • 08_hoi.gif
  08_hoi.gif
  08_hoi.gif
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :SugarwareZ-025:
  SugarwareZ 025
  SugarwareZ 025
 • :SugarwareZ-062:
  SugarwareZ 062
  SugarwareZ 062
 • :SugarwareZ-279:
  SugarwareZ 279
  SugarwareZ 279
 • :SugarwareZ-014:
  SugarwareZ 014
  SugarwareZ 014
 • :SugarwareZ-046:
  SugarwareZ 046
  SugarwareZ 046
 • :SugarwareZ-224:
  SugarwareZ 224
  SugarwareZ 224
 • :SugarwareZ-001:
  SugarwareZ 001
  SugarwareZ 001
 • :SugarwareZ-035:
  SugarwareZ 035
  SugarwareZ 035
 • :SugarwareZ-093:
  SugarwareZ 093
  SugarwareZ 093
 • 07_co.gif
  07_co.gif
  07_co.gif
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :SugarwareZ-024:
  SugarwareZ 024
  SugarwareZ 024
 • :SugarwareZ-061:
  SugarwareZ 061
  SugarwareZ 061
 • :SugarwareZ-273:
  SugarwareZ 273
  SugarwareZ 273
 • :SugarwareZ-013:
  SugarwareZ 013
  SugarwareZ 013
 • :SugarwareZ-045:
  SugarwareZ 045
  SugarwareZ 045
 • :SugarwareZ-223:
  SugarwareZ 223
  SugarwareZ 223
 • 02_mua.gif
  02_mua.gif
  02_mua.gif
 • :SugarwareZ-034:
  SugarwareZ 034
  SugarwareZ 034
 • :SugarwareZ-089:
  SugarwareZ 089
  SugarwareZ 089
 • 06_tim.gif
  06_tim.gif
  06_tim.gif
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :SugarwareZ-023:
  SugarwareZ 023
  SugarwareZ 023
 • :SugarwareZ-060:
  SugarwareZ 060
  SugarwareZ 060
 • :SugarwareZ-272:
  SugarwareZ 272
  SugarwareZ 272
 • :SugarwareZ-012:
  SugarwareZ 012
  SugarwareZ 012
 • :SugarwareZ-044:
  SugarwareZ 044
  SugarwareZ 044
 • :SugarwareZ-222:
  SugarwareZ 222
  SugarwareZ 222
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!