O9 O99O O99O
O9O 99OO 99O
O9O9 9OO 99O

3 SIM
chuẩn chỉnh và độc ........giá chuẩn thu về 79 chai.
ALO 094344 9999