0968 227 888 7tr
0963 227 888 5.5tr
lấy cả cặp 10tr nofix
0968352222 12tr
sim dk .bao sang tên
kết call 0978717333