Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác. dich vu ke toan doanh nghiệp Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao. Phương pháp kiểm toán của Phúc An là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, Phúc An có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Nội dung dịch vụ : - Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định - Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính - Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước - Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành - Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ - Kiểm toán nội bộ.
Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng xác định chi phí hợp lý theo quy định của Luật thuế TNDN, hỗ trợ giảm thiểu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán Kinh nghiệm chuyên sâu, thường xuyên được cập nhật và làm việc với các cơ quan thuế, thời gian phản hồi nhanh chóng và kỹ năng bao quát của chúng tôi cho phép chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan tới thuế: Lập kế hoạch và tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp Lập kế hoạch và tư vấn thuế thu nhập cá nhân Lập kế hoạch và tư vấn thủ tục thuế GTGT Các tình huống giao dịch phức tạp liên quan tới thuế Tư vấn ưu đãi, miễn giảm thuế Rà soát và soạn thảo các điều khoản liên quan đến thuế trong hợp đồng Cập nhật các quy định và chính sách thuế Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế thành lập công ty