09.17.03.1992...7.5tr
0917.032.092...200k
0917.031.838...200k
0917.009.049...200k


tất cả sim nguyên kit, có thể làm sim Mload nạp tiền cho 6 mạng luôn
ai kết lh chữ ký