0988.79.6789....39
098.543.6666....36
0967.555.999....45
0967.555.888....45
0967.222.666....28
0975.00.8888....75
0968.54.8888....45
0963.91.8888....49

096.707.8888....58
096.717.8888....58
0904.63.8888....58
0984.13.8888....54
0986.51.8888....68

0965.7797777....45
0966.53.9999....55
0984.63.9999....60
094.357.9999....65
0949.12.9999....48


0979022222.....39
09636.22222....46
09699.11111....40
09886.11111.....40
0986.011111....29
09669.11111....40
09682.33333....46
09681.33333....44
098.444.66.88....35
0964.66.66.88....28
0964.886.886....26
0965.68.68.66....16
0965.88.8686....22
0965.66.8686....22

0965.888886....39
0967.86.88.86....14

0985.656.656....22
0988.37.0000....8.5
098.595.0000...10


0982.97.1111....10
09.245.2222....13

0918.92.3333....18
096.357.3333....18
090.456.3333....28
0963.51.3333....14
0966.00.3333....25
09686.13333....18


0965.88.6789....35
096.358.6789....23
096.359.6789....23
0968.29.6789....22
0968.07.6789....23
0968.09.6789....20
0963.246.789....17
0963.50.6789....15
0969.44.6789....170963986868....19
0968586586....25
0965.28.28.28....35
0965.29.29.29....38
0964.38.38.38....39
0964.36.36.36....35
0982.337.337....15
0986.768.768....25
0986.188.188....29
0969.000.444....16


0977.82.6688....13
096.379.6886....8.5
0969.23.6886....7
0969.82.6886....7.5
0969.876886....6
0969.21.6886....6


0969.83.6668....6
0968.456.668....7
0969.34.6668....5


0963.02.6668....4
0968.75.6668....5
0969.75.6668....3.5

0975.03.1368....3
0968.51.7799....1.9
0962.58.7799....1.9

0969.69.1992....8.5
096.888.1993....9.9
096886.1995....8.5

0983.034.888....7
09.333.75.999....7
09636.91.888....5.5
0963.271.888....4,5
096.34.87888....4.5
0963.259.666....3.5
096.9983.666....3.8

09696.12.666....4.5
09696.35.666....4.5
09696.23.666....4.5
09683.95.666....3.8
0969.319.666....3.5
0969.385.666....3.8

0963122.777=3
0962768.777=3.5
0963088.777=3
0963233.777=3
0963586.777=3,2
0963600.777=3
0968638.777=3.50963825.888=5t
0963185.888=6
0962826.888=6,8


0968182.999=7
09638.91.999=6.8
0968.676.999=7
0966.078.999=7
09688.23.999=6.5
0966.861.999=7.5
0963.272.999=6,6


01626.01.6666....2.6


0969.68.1992....4
096966.1992....4
096.882.1992....2.5
096.828.1992....2.9
096.885.1992....2.9
096.881.1992....2.5
0963.66.1992....2.8
0968.25.1992....2.5
0968.39.1992....2.8
0968.95.1992....2.8
0968.36.1992....2.8

0969.66.1993....4
096.898.1993....4.5
096.929.1993....2.5
096.878.1993....2.5
0968.96.1993....2.5
096.881.1993....2.5
096.882.1993....2.5
096.880.1993....1.9
0968.91.1993....2.8
0968.36.1993....2.8
0968.26.1993....2.8
0966.31.1993....2.8
0968.35.1993....2.8

096.838.1995....5
096.616.1995....2.5
096.883.1995.....2.5
0963.66.1995....2.5

0968.33.1995....2.8
0968.39.1995....2.5
096.885.1995....2.5
096.881.1995....2.5
096.882.1995....2.5
0968.26.1995...2.5
0968.29.1995....2.5
0966.29.1995....2.5
0968.02.1995....2.5
0963.62.1995....2.5
0968.91.1995....2.5
0968.90.1995....1.9
0962.89.68.89...40962296686=3
0969.28.48.68=3.5
0969.168.768=2.5

096261.88.66=3.5
09626588.66=3.5
0963222922=3
0963222822=3
0962.92.92.29=4.5

Tam hoa

Abab
096211.2929=3
096389.7878=2.5
096255.3535=2.5
096811.9797=.3
096811.3535=3
096300.9898=3.5

096318.2828=3.2

096222.7676=3
096222.6060=2.5
096200.7575=2.5
096215.3939==3
096317.3939=3,2
096266.5656==3
096855.3636=3
096811.3737=3

096216.9696=3
096811.6767=2,6
096200.3838=3096328.7799=3
096369.7878=3
096211.6969=3,2
096311.5858=2,9
096386.7878=3
096238.8787=2,5
096359.7878=3
096238.8080=2,5
096218.2929=2,8
096216.5959=2,6
096200.0909=2,5
096855.8383=3
096322.5757=2,8
096262.1717=3
096255.1313=2,5
096262.1919=3,5
096811.2929=3
096318.6969=3
096311.3838=3,2
096318.9696=3
096216.5858=2,6
096242.9696=2,8
096242.8080=2,4
096242.9090=2,5
096237.7676=2,5
096238.1919=2,4
096238.9393=3
096212.5757=2,5
096238.1212=2,5
096242.8787=2,6
096307.8787=2,6
096238.7373=2,6
096816.9797=2.5
096238.9292=3
096300.1010=3
096200.8787=2.5
096348.3838=3
096696.5656=3
096237.9595=2.5

096813.7799=2.5
096300.0101=2,6
0968.16.26.86=4
096865.9797=2,8
096369.9898=3
096269.9898=3
096363.9898=5
096275.8080=2,5
096242.2626=2,8
096260.7272=2,5
096238.0303=2,2
0962427373=2,5
0962636262=3,4

0969768.168=2,4
096938.68.98=4
096933.53.73=3
0966990991=3
0966330336=3
0963331332=3
0968000003=7
0968000004=7
0968111183=3,2
0963633833=3
0963111811=3
0962588288=2,6
0963366665=3,5
0962636267=3
0962623639=2,4
0968333533=3
0963330338=3
0968100900=2,6

Tứ 8, 9 có thể đấu trả sau cam kết, giá 3t5/1
01628.00.8888 = 9.5tr
01628.00.9999 = 8.5tr
01627.11.8888 = 8.5tr
01628.11.8888 = 9.5tr
01629.11.8888 = 8.5tr
01626.11.9999 = 8.5tr
01627.11.9999 = 8.5tr
01628.11.9999 = 8.5tr
01629.22.8888 = 8.5tr
01628.22.9999 = 8.5tr
01627.55.8888 = 8.5tr
01629.55.8888 = 8.5tr
01627.55.9999 = 8.5tr
01629.77.8888 = 8.5tr
01627.99.8888 = 8.5tr
0162.787.8888 = 8.5tr
0162.797.9999 = 9.5tr
0162.606.8888 = 8.5tr
0162.606.9999 = 8.5tr
01629.78.9999 = 8tr
01627.86.8888 = 8tr
0162.994.9999 = 8.5tr

Năm sinh vip

0987.03.1986 ......2.0t
0969.22.1986 ......3.0t

096.268.1988 ......3.5t
09.6669.1988 ......3.9t
0966.22.1988 ......3.5t
0963.51.1988 ......2.8t
0969.78.1988 ......2.2t
096.303.1988 ......2.5t
0969.42.1988 ......2.2t
0966.54.1988 ......2.2t
0966.25.1988 ......2.5t
0969.24.1988 ......2.2t
0969.46.1988 ......2.2t
0968.46.1988 ......2.2t
0966.84.1988 ......2.2t

09.6996.1989 ......3.8t
096.998.1989 ......3.0t
0963.65.1989 ......2.2t
0963.82.1989 ......2.2t
0969.78.1989 ......2.5t
0968.87.1989 ......2.5t
0969.41.1989 ......2.2t
0969.43.1989 ......2.2t
0969.42.1989 ......2.2t
0966.54.1989 ......2.2t
0969.46.1989 ......2.2t
0969.24.1989 ......2.2t
0962.64.1989 ......2.2t
0969.21.1989 ......2.2t

096.676.1990 ......2.2t
096.995.1990 ......2.5t
096.353.1990 ......2.2t
0966.84.1990 ......2.0t

09.6686.1992 ......4.5t
09.6668.1992 ......4.5t
09.6669.1992 ......3.8t
09.6996.1992 ......3.8t
096.998.1992 ......2.8t
096.997.1992 ......2.5t
0966.84.1992 ......2.0t

0969.88.1993 ......3.5t
096.998.1993 ......2.8t
097.222.1993 ......3.5t
096.997.1993 ......2.5t
0969.82.1993 ......2.2t
0966.84.1993 ......2.0t

0969.88.1994 ......3.5t
096.998.1994 ......2.8t
096.995.1994 ......2.5t
0966.84.1994 ......2.0t

0966.84.1995 ......1.8t
0968.46.1995 ......1.8t
0968.78.1995 ......2.0t
0969.23.1995 ......2.0t

0966.84.1996 ......1.8t
0966.84.1997 ......1.8t
0986.18.1997 ......2.0t
0966.84.1998 ......1.8t
0963.46.1998 ......2.0t

Gánh đảo lặp kép, sảnh tiến

0963.972.789 ......1.5t
0969.521.789 ......1.5t
0962.593.789 ......1.5t
0963.962.789 ......1.6t

0968.26.9779 ......1.5t
0963.6666.19 ......1.8t
0963.5555.19 ......1.5t
096.312.8998 ......2.0t
0963.91.8998 ......2.0t
096.321.8998 ......2.0t
0963.84.8998 ......2.0t
096.221.9889 ......2.0t
096.205.9889 ......2.0t
0968.52.9669 ......2.0t
09.6363.2332 ......1.8t
0968.22.8787 ......1.5t
0963.00.8338 ......1.6t
0976.89.2929 ......1.8t
0969.66.2828 ......2.3t
0969.51.3838 ......1.3t
0968.23.3838 ......2.0t
0968.33.8484 ......1.3t
096.292.9090 ......2.0t
09.663399.16 ......1.5t

0969.75.4078 ......1.3t
0969.76.4078 ......1.3t
0969.54.4078 ......1.3t
0969.72.4078 ......1.3t
0969.82.4078 ......1.8t
0973.86.8338 = 2,5T

3399 thần tài nhỏ

0968.30.3399 = 2,3t

096.97.33399 = 2,3t
0969.75.3399 = 1,9t đ.bán

0968.05.3399 = 1,9t

0966.91.3399 = 1,9t

0968.06.3399 = 1,9t

0969.51.3399 = 1,9t

0968.27.3399 = 1,9t

0968.21.3399 = 1.9t

0968.15.3399 = 1,9t

0913.88.66.00 = 4,5t

0913.886.836 = 2,5t
0913.44.5522 = 3t
tam hoa 555 sinh phúc.sinh lộc

0974.633.555 = 2,9t

0974.633.555: 2,9t

0983.156.555: 2,9t đb

098.9932.555: 2,9t

0979.956.555: 2,9t

0979.611.555: 2,9t

0976.657.555: 2,9t

09787.11.555: 2,6t

09696.11.333: 2,2t

0974.282.333: 2t

097.4078.333: 2,5t bốn mùa ko thất bát

0972.991.333: 2,3t

097.6810.555: 2.t

0979.473.555 = 2t

097.6810.555 = 2t

0984.712.555 = 2t

0984.781.555 = 2t

0984.673.555 = 2t

09730.42.555 = 2t

0974.276.555 = 2t

0974.284.555 = 2t

0978.614.555 = 2t

0963.511.333 = 2t

096.331.6333 = 2,2t

0969.196.333 = 2,2t

0962.579.333 = 2,2t

0966.069.333 = 2,2t

0966.115.333 = 2,2t

0966.117.333 = 2,2t

0966.707.333 = 2,2t

0963.588.333 = 2.2t

0963.179.333 = 2.2t

096.22.12333 = 2.2t

0962.119.333 = 2,2t

096.9876.333 = 2,9t

0912 139 333 = 2,5t

0912 189 333 = 2,5t ...sim cổ

0912 269 333 = 2.5t

0963.228.222 = 2,2t

0915 700 222 = 1.8t

0913 963 222 = 1,9t

0913 853 222 = 1,9t


0969.544.222 = 1,9t

09693.44.222 = 1,9t

0913.895.111 = 950k

0913 634 111 = 950k

091.363.0111 = 900k

0913 729 111 = 950k

0913 670 111 = 950k

0913.055.000 = 1,9tr

0913 552 000 = 1,5t

09.1331.5000 = 1,3tr


0913 269.000 = 1,3tr

0913.878.000 = 1,5tr

0913 462 000 = 900k

0913 706 000 = 900k

0913 195 000 = 1,2tLộc phát. thần tài.gánh đảo.taxi

0913.88.66.00 = 4,5t kép nùi như tiến tiền như núi

0913.886.836 = 2,5t

094.99.00007 = 2,5t

09.1331.9559 = 2,5t …..2 lần gánh

0913.287 789 = 2,5t

0943.28.68.28 = 1,2t .....mãi phát...lộc phát. mãi phát

091.332.9669 = 2,1đb

0913.49.9889 = 2,2t

0963.179.789 = 2,5t

0913.871.789 = 2,5t

091.321.1616 = 1,9t…....nhất lộc nhất lộc

0913.88.1313 = 2,5tr...... cực kỳ dễ nhớ

0912.88.7557 = 1,8t

0913 07 9889 = 2t

0913.80.2992 = 1,5t

0912.88.7557 = 1,9t

0913.889995 = 1,5t đb

091.34.96686 = 1,9t

0913.18.8558 = 2,3t

0913.886.880 = 1,5t đb

0912.888.608 = 1,5t


0913.05.6996 = 1,9tr……quanh năm đại lộc

0913.36.6161 = 1,9tr

09.1331.7755 = 1.8t

0913.72.9779 = 1,5t.......thần tài

091.227.9669 = 1,5t

0913 76 6996 = 1,5t

0913 75 9669 = 1,5t

091 363 1881 = 1,9t

0912.887.881 = 1,2t

0913.41.8383 = 1,2t ......bốn mùa phát tài, phát tài

0912.887.880 = 1,2t


0913.26.6161 = 1,3t

0913.05.9090 = 1,3tr

091.345.4404 = 1,tr ….tự tử không chết

0913.44 9996 = 1,3t

0913 76 1199 = 1t

0912 886661 = 1.2t

0913 096 966 = 800k

091 349 1818 = 1,5t nhất phát. Nhất phát. Mỗi năm một phát

091 338 7997 = 1,3t

091 338 1661 = 1,3t

0913 52 9191 = 1,3t

0913 40 8181 = 1,2t

0913 17 9996 = 1,2t

091.338.6661 = 1,2t

0913 769 886 = 1,2t

0947.993.933 = 800k

091.34.36.365= 800k .......tài tử ..tài lộc.. 365 ngày

0913.76.4004 = 800k

091 338 4404 = 800k........ tự tử không chết

0947.966.689 = 800k

0947.99.2003 = 800k

094.7 986 368 =800k

0913,40.5995 = 1,2t

0913.092.089 = 500k

0913610100 = 500k

0947.8998.00 = 500k

0913405998 = 500k

0947989908 = 500k

0913.467.460 = 200k

0913.467.462 = 200k

091.3456.240 = 500k

0913.172.686 = 900k

0913.16.9900 = 500k

0914.512.513 = 900k

09124.78988 = 500k

091340.6966 = 300k

0913.05.8822 = 500k

0913 18 9997 = 500k

0913 20 9911 = 500k

0913 51 9997 = 500k

091340.9997 = 500k


0919.486.078 = 1,9t bốn mùa phát lộc ... không thất bát

0919.483.886 = 1t

0919.483.686 = 1t

0919.485.688 = 1t

0919.483.789 = 1.6t

0919.483.688 = 1t

0917.38.1980 = 1t

01245.33.55.33 = 500k

01245.33.55.77 = 500k

01245.33.55.88 = 500k

01245.33.55.66 = 500k

01245.33.5678 = 500k


096.9889.869 = 1,7T

0969.889.869 = 1700k

0969.886.079 = 1300k

0969.886.179 = 2300k


0913 85 9997 = 800k

0913.40.9997 = 800k

0913.40.6966 = 800k

0913.20.9911 = 800k .....sim đầu cổ hà nội

SIM NĂM SINH

0913.60.1986……1,5t tk.210k

0913.12.1987 ..... 2,5t tk.210k

0919.02.1987 .......2,5tt tk.210k

0913 90 1988……1,5t tk.210k

0919.02.1992.......2,5t

0919.05.1992.......2,5t

0914.06.1993...... 2t tk.210k

0919.05.1996.......2t

0949.78.1987……900ktk.210k

0948.06.1995…...900k

0947.93.1998……900k tk.210k

0913.62.1998……1,2t tk.210k

0947.99.2003……800k tk.210k

0963 8888 15 = 2,9t ....hải phòng

0963.8888.14 = 2,2t .... quảng ninh

0963.8888.17 = 2,9t .... thái bình dân chơi

0963.8888.20 = 2,8t .... thái nguyên pro

0963.8888.21 = 2,8t..... yên bái là..t

0963.8888.23 = 2,8t ..... hà giang

096 388883 1 = 2,8t ..... hà nội

0963.8888.43 = 2,5t..... đà nẵng

0963.8888.71 = 2,8t......sn 71

0963.8888.74 = 2,8t.....sn74

0962.6666.83 = 2,8t...... phát tài

0962.6666.90 = 2,8t ....hà nam. sn 90

0962.6666.92 = 2,8t.....sn92

0963.7777.93 = 2,3t

0962.6666.93 = 2,8t

0963.6666.95 = 2,8t

0966.357.768 = 1,2t

0966.86.86.16 = 6,2t

0962.6666.95 = 2,3t

0962.6666.91 = 2,3t

0962.6666.82 = 2,8t đb

0962666628 = 2,8t đb

0962.543210 = 3,6t .... lùi như tiến.. tiền như núi

0963.543210 = 3,6t .....lùi như tiến.. tiền như núi

0962.6666.10 = 2,3t

0963.6666.10 = 2,3t

0963.6666.05 = 2,3t

0963.6666.03 = 2,3t

0963.6666.30 = 2,3t

0963.6666.02 = 2,3t

0962.6666.52 = 2,3t

0963.6666.50 = 2,3t

0962.6666.50 = 2,3t

096.68.68.606 = 3,2t

0966.86.86.22 = 2,9t

09636666.17 = 2,3t

0962.62.62.50 = 2,9t

0962.62.62.40 = 2,9t

0962.62.62.35 = 2,9t

0962.62.62.31 = 2,9t

0962.62.62.53 = 2,9t

0962.62.62.15 = 2.9t

0962.62.62.21 = 2,9t

0962.62.62.95 = 3,3t

0962.62.62.17 = 2,9t

0962.62.62.30 = 2,9t

0962.62.62.37 = 2,9t

0962.62.62.91 = 2,9t

0962.62.62.83 = 2,9t

0962.62.62.84 = 2.5t

0962.62.62.80 = 2.5t

0962.62.62.93 = 2.9t

0962.62.62.51 = 2.5t

0962.6666.15 = 2.5t

0962.555550 = 5,5t

0962555551 = 5,5t

0962.555553 = 5,5t ĐB

0962.555554 = 5,5t

0966.34.60.34 = 900k

0962.68.61.68 = 4,6t

0962.689668 = 2,8t

0.968.123.968 2,8t

0962.68.48.68 = 2,3t

0962.68.60.68 = 2,5t

0962.682 668 = 3,5t

0962.68.36.68 = 3,5t


0962.68.39.68 = 3,8t

0962.138.168 = 3,3t

0962.139.168 = 3,5t

0962.18.19.20 = 3t

0963.82.28.28 = 3,9t

0963.62.26.26 = 3,9t

0979.62.50.50 = 1,3t

0979.63.50.50 = 1,3t

0979.58.61.61 = 1,3t

0979.61.37.37 = 1,3t

0979.56.63.63 = 1,6t

0979.61.63.63 = 1,9t

0979.57.63.63 = 1,3t

0979.58.63.63 = 1,8t

0913.78.1998…….900k tk.210k


SIM GÁNH ĐẢO. LẶP KÉP

0985.78.87.87 = 2,8t

0985.79.9696 = 2,8t


0985.76.3838 = 2,8t

0985.74.3838 = 2t

0985.74.1616 = 1.5t

0985.73.2828 = 1,8t

0985.73.1919 = 1.8t

0985.78.9797 = 1.8t

0985.789.797 = 1.8t

0985.73.2929 = 1,3t

0985.78.2929 = 1,3t

0985 79.5757 = 1,3t

0987.23.9090 = 1.5t

0987.26.9191 = 1.5t

0987.26.9292 = 1.5t

0987.26.9393 = 1.5t

0987.26.9595 = 1.5t

0985.81.6060 = 1t

0985.78.6060 = 1t

0985.73.6060 = 1t

0985.74.6060 = 800k

0985.76.9090 = 1.3t


0985.81.7575 = 1t

0985.77.9595 = 1,5t

0985.79.9595 = 1.5t

0985.81.95.95 = 1,5t

0985.73.7070 = 1,5t

0985.77.15.15 = 1,5t


09.85.81.80.80= 2,5t

0985.79.9494 = 1t

0985.82.1717 = 1t

0985.76.1212 = 1t

098.757.1212 = 1t

0985.73.9090 = 1.3t

0985.74.0404 = 1.t

0985.78.9494 = 1t

098.575.2323 = 1t

0985.77.1010 = 1t

0985.74.64.64 = 1t

0985.77.6464 = 800k

0985.76.1010 = 800k

0985.81.1010 = 800k

0985.75.1010 = 800k

0985.76.0202 = 800k

0985.80.2121 = 800k

0985.79.2121 = 800k

0985.82.0303 = 800k

0985.78.2323 = 800k

0985.78.3030 = 800k

0985.79.1313 = 800k

0985.81.3131 = 800k

0985.74.3131 = 800k

0985.75.3131 = 800k


0985.74.2323 = 600k

0985.73.3434 = 600k

0985.81.4343 = 600k

0985.81.3434 = 600k

0985.76.4949 = 600k

0985.75.4949 = 600k

0985.78.9494 = 600k

0985.74.4040 = 600k

0985.80.5454 = 600k


0985.74.4040 = 600k

0985.73.5454 = 600k

0985.80.4040 = 600k

0985.76.1414 = 600k

0985.79.4343 = 600k

0985.80.2424 = 600k

0985.73.4141 = 600k

6789sống bằng tình cảm - san bằng tất cả.
đồng giá 1 triệu/1sim xúc em nào thì xúc ko mặc cả

01648.36.6789
01698.44.6789
01698.31.6789
01662.97.6789
01649.36.6789
01647.33.6789
01634.19.6789*kéo xuống tiếp bên dưới còn nhiều sim giá rẻ *
0966.16.1970 ......1.2t
0979.35.1970 ......1.2t
0966.43.1970 ......1.2t
0966.43.1971 ......1.2t
0963.04.1971 ......1.2t
0966.43.1973 ......1.2t
0982.37.1973 ......1.2t
0966.43.1974 ......1.2t
0966.43.1975 ......1.2t
0962.67.1975 ......1.2t
0966.43.1976 ......1.2t
0966.84.1978 ......1.2t
0966.84.1979 ......1.8t
0975.73.1979 ......1.8t
0975.28.1979 ......1.8t

0966.43.1980 ......1.5t
0962.66.1980 ......2.0t
0976.14.1981 ......1.9t
0963.09.1981 ......1.9t
0966.84.1982 ......1.5t
0966.43.1982 ......1.5t
0966.84.1983 ......1.7t
0963.84.1984 ......1.8t
0976.94.1984 ......2.0t
0963.42.1984 ......1.8t
0962.17.1985 ......1.5t
0966.43.1985 ......1.8t
0963.96.1986 ......2.5t
0969.22.1986 ......3.0t
0987.03.1986 ......2.2t
0974.91.1987 ......1.8t

096.268.1988 ......3.5t
0963.51.1988 ......2.8t
09.6669.1988 ......3.9t
0966.22.1988 ......3.5t

09.6996.1989 ......3.8t
09.6699.1989 ......3.8t
0969.88.1989 ......3.6t
096.998.1989 ......3.0t
0963.65.1989 ......2.5t
0963.82.1989 ......2.5t
0966.05.1989 ......2.2t

096.998.1990 ......2.9t
096.995.1990 ......2.5t
0963.22.1990 ......2.5t
096.676.1990 ......2.5t
096.353.1990 ......2.2t
0966.84.1990 ......2.0t

0968.65.1991 ......2.5t
0968.63.1991 ......2.5t
0968.62.1991 ......2.5t

09.6686.1992 ......5.0t
09.6668.1992 ......5.0t
09.6996.1992 ......3.8t
096.998.1992 ......2.9t
096.997.1992 ......2.9t
09.6669.1992 ......3.8t
0966.84.1992 ......2.0t
0963.49.1992 ......2.3t
0963.48.1992 ......2.3t

096.998.1993 ......2.8t
096.997.1993 ......2.5t
0969.88.1993 ......3.5t
097.222.1993 ......3.5t
0969.82.1993 ......2.5t
0966.84.1993 ......2.0t

09.7979.1994 ......3.9t
0969.88.1994 ......3.5t
096.998.1994 ......2.9t
096.995.1994 ......2.5t
0966.84.1994 ......2.0t
0963.14.1994 ......1.8t
0963.84.1994 ......1.8t
0962.67.1994 ......1.8t

0963.84.1995 ......1.8t
0966.84.1995 ......2.0t
0963.24.1995 ......1.8t
0963.94.1995 ......1.8t
0963.41.1995 ......1.8t

0966.84.1996 ......1.8t
0963.84.1996 ......1.8t
0963.24.1996 ......1.8t
0963.04.1996 ......1.8t
0966.87.1996 ......1.8t
0984.47.1996 ......1.8t
098.776.1996 ......2.0t

0973.15.1997 ......1.8t
0963.14.1997 ......1.8t
0985.07.1997 ......1.8t
0966.87.1997 ......1.8t
0973.12.1997 ......1.8t
0966.84.1997 ......1.8t
0986.18.1997 ......2.0t

0963.46.1998 ......1.8t
0966.84.1998 ......1.8t
0963.44.1998 ......1.8t
0963.14.1998 ......1.8t
0963.04.1998 ......1.8t
0963.00.1998 ......1.8t

0989.94.2000 ......1.2t
0984.67.2000 ......1.2t
0979.05.2001 ......1.2t
0968.30.2002 ......1.2t
0968.31.2002 ......1.2t
0977.94.2004 ......1.2t
0975.18.2004 ......1.2t
0986.12.2004 ......1.2t
096.206.2004 ......1.2t
096.301.2004 ......1.2t
0974.58.2006 ......1.2t
0974.94.2007 ......1.2t
0978.48.2008 ......1.2t
0989.52.2010 ......1.2t
0977.86.2011 ......1.2t