[h=1]Tôi cần Đóng tủ bếp nên dùng gỗ gì-gọi tư vấn 09 3334 6665*có nhân viên đo vẽ tại nhà.[/h][I][B][COLOR=blue][FONT=Trebuchet MS]Công ty Trang trí n[/FONT][/COLOR][/B][/I][I][B][COLOR=blue][FONT=Arial]ộ[/FONT][/COLOR][/B][/I][I][B][COLOR=blue][FONT=Trebuchet MS]i th[/FONT][/COLOR][/B][/I][I][B][COLOR=blue][FONT=Arial]ấ[/FONT][/COLOR][/B][/I][I][B][COLOR=blue][FONT=Trebuchet MS]t Phú Th[/FONT][/COLOR][/B][/I][I][B][COLOR=blue][FONT=Arial]ị[/FONT][/COLOR][/B][/I][I][B][COLOR=blue][FONT=Trebuchet MS]nh[/FONT][/COLOR][/B][/I][COLOR=blue][FONT=Trebuchet MS],[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]*[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]vinh d[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ự[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS] là đ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ơ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]n v[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ị[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS] đ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ầ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]u ngành trong lĩnh v[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ự[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]c s[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ả[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]n xu[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]t n[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]i th[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]t theo yêu c[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ầ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]u c[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ủ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]a gia đình t[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]i TP. HCM V[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ớ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]i ph[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ươ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ng châm "Ch[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]t l[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ng là hàng đ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ầ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]u" , cam k[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ế[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]t v[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ớ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]i khách hàng là S[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS] d[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ụ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ng đúng lo[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]i v[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]t li[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]u, các ph[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ụ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS] ki[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]n.Chúng tôi chuyên nh[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]n đóng*[/FONT][/COLOR][I][B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][URL="http://dongtubanghe.vn/tu-bep-go-mfc.html"][COLOR=#2f2f2f]t[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ủ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f] b[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ế[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f]p g[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ỗ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f] - c[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f]a c[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ầ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f]u thang- gi[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ườ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f]ng ng[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ủ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f]- t[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ủ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f] áo âm t[/COLOR][COLOR=#2f2f2f][FONT=Arial]ườ[/FONT][/COLOR][COLOR=#2f2f2f]ng, sofa[/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR][/B][/I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]…[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]*[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]theo yêu c[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ầ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]u. Ít, xa công ty đ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ề[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]u nh[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]n.[/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]M[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Arial]ọ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]i chi ti[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Arial]ế[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]t xin vui lòng liên h[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Arial]ệ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]: Mr. Th[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Arial]ị[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]nh( 09 3334 6665 – 09 385 123 88)[/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]Websize: dongtubanghe.vn[/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]Email 1:[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]*[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][EMAIL="dongtubanghe@gmail.com"][COLOR=#2f2f2f]dongtubanghe@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]Email2: Thinhfurniture2012@gmail.com[/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ĐC: 296/2 Đ. Tây Th[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ạ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]nh,F. Tây Th[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ạ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]nh, Q. Tân Phú, TP. HCM.[/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]X[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ưở[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ng SX g[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ỗ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS] 1: 190. Đ 1A. KDC. Vĩnh L[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ộ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]c, P. Bình H[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ư[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM[/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]X[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ưở[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]ng SX sofa 2: 216/2/16. Đ. Tây Th[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ạ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]nh,F. Tây Th[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Arial]ạ[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]nh, Q. Tân Phú, TP.HC[/FONT][/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS]M[/FONT][/COLOR][/I][/B][COLOR=#4d5357][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#FFFFFF][FONT=Arial][LEFT]*[/FONT][/COLOR][/CENTER][/LEFT][h=2]Đóng*[B]tủ bếp[/B]*nên dùng gỗ gì? Dùng gỗ tự nhiên có tốt không? Gỗ công nghiệp có đảm bảo chống mối mọt, cong vênh hay không?... Đây là những câu hỏi nghi vấn mà hầu hết khách hàng nào đang có nhu cầu muốn đóng*tủ bếp*cùng muốn được tư vấn tốt nhất về vấn đề này.

Sau đây*[B]nội thất Modern[/B]*sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên bằng thực tế khi đưa ra một số mẫu tủ bếp và cho bạn thấy được ưu điểm và nhược điểm của những*[B]tủ bếp[/B]*làm bằng những chất liệu gỗ khác nhau.

[B]1.*** Tủ bếp gỗ Acrylic.[/B][/h][COLOR=#FFFFFF][CENTER][IMG]http://noithatmodern.com/vantindat/images/Image/0dong-tu-bep-nen-dung-go-gi.jpg[/IMG][/CENTER]

Đặc điểm nổi bật của loại gỗ Acrylic:

-*** Khả năng chịu trầy xước cao;

–*** Chịu va đập, hóa chất, chịu nhiệt độ cao;

–*** Khả năng chịu ẩm, chống thấm cao;

–*** Khả năng kháng khuẩn và dễ vệ sinh;

–*** Độ bền hàng chục năm;

–*** Tính thẩm mỹ bề mặt tuyệt hảo nhờ hiệu ứng kính;

–*** Mẫu mã phong phú.

Trên thế giới nó được bán dưới những tên thương mại nổi tiếng như: Plexiglas, Altuglas, Lucite, Perspex , Optix (Plaskolite) …

Hiện có 10 màu Acrylic bóng gương hiện đại, thích hợp cho trang trí nhà bếp, showrooms, khách sạn, văn phòng tiếp tân v.v tạo không gian sang trọng, mát mẻ: Trắng tinh – Pure white, Trắng tuyết – Snow white, Đỏ – Bordeaux, Nâu – Brown, Kem – Beige, Đen – Black, Màu Trắng Sọc Nhỏ, Màu Đen Sọc Nhỏ, Màu Trắng Sọc Lớn, Màu Đen Sọc Lớn.*

[B]2.****[URL="http://noithatmodern.com/noi-that-phong-bep/tu-bep-laminate/280.html"][COLOR=#ff0000]Tủ bếp gỗ Laminate[/COLOR][/URL].[/B]

[CENTER][IMG]http://noithatmodern.com/vantindat/images/Image/dong-tu-bep-nen-dung-go-gi1.jpg[/IMG][/CENTER]

- Vật liệu gỗ laminate hiện được ứng dụng rất rộng và phổ biến ở châu Âu. Hiện có khoảng trên 2.000 mẫu được cập nhật liên tục. Vật liệu này được dùng chuyên làm bề mặt thay thế cho gỗ tự nhiên trong*[B]trang trí nội thất[/B]*đang là xu thế chung của thế giới.

- Vật liệu được chế biến theo công nghệ HPL (High Pressure Laminate), bao gồm 3 lớp đế chủ yếu là bột giấy được ép tuần hoàn ở chế độ cao (300kg/cm2 và nhiệt độ 125 độ). Trên bề mặt có 2 lớp, một lớp tạo mỹ thuật bằng kỹ thuật in và một lớp melamin resin bảo vệ bề mặt. Tiêu chuẩn thông thường một tấm có kích thước 1.220 x 2.440 mm bề dày 0,8 mm. Sản phẩm có nhiểu loại: bề mặt mờ (matt), mịn (satin), mặt gỗ tự nhiên, mặt thuỷ tinh…

- Với tiêu chuẩn kỹ thuật trên, tấm Laminate có tính chịu lực cao, không thấm nước. Màu sắc đồng đều và có thể uốn cong cho các yêu cầu của nội thất, tính uốn cong này giúp cho các bo góc lượn tròn rất tiện dụng trong thi công. Đây là một điểm vượt trội mà ít loại sản phẩm nào có được. Các ưu điểm trên chỉ là các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho loại laminate thông dụng. Ngoài ra còn có sản phẩm chuyên dụng có những đặc điểm kỹ thuật riêng cho từng loại.

- Đây là loại được tiêu thụ nhiều nhất vì nó có vai trò thay thế vật liệu tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Sự phong phú về mẫu tạo ra nhiều lựa chọn, chỉ riêng vân gỗ đã có trên 40 mẫu. Laminate vân gỗ, vân đá gần gũi với con người, trông bề mặt giống như tự nhiên, thậm chí bề mặt cũng có độ nhám, sần sùi của gỗ, đá. Loại này thường được sử dụng trong công trình nhà ở, văn phòng, khách sạn, những công trình công cộng.

- Là loại laminate dùng cho những nơi công cộng, có cường độ sử dụng nhiều, tiếp xúc liên tục với nước, chịu được nắng mưa. Sản phẩm này có thể dùng ngoài trời như ốp mặt tiền, bảng hiệu… chính vì vậy sản phẩm có đế dày từ 4mm- 25mm để chịu sự va chạm và tác động của môi trường. Ví dụ cánh cửa toilet ở những nơi như trung tâm mua sắm, cao ốc, phi trường có tần suất người dùng cao nên phải dùng loại này.

[B]3.*** Tủ bếp gỗ stylelife.[/B]

[CENTER][IMG]http://noithatmodern.com/vantindat/images/Image/0dong-tu-bep-nen-dung-go-gi2.jpeg[/IMG][/CENTER]

Stylelife là vật liệu có độ bóng cao cho các loại cửa bếp, cửa tủ quần áo và đồ trang trí nội thất.

Các đặc điểm của Stylelife:

•*** Nhựa Acrylic độ bóng cao

•*** Bề mặt có thể sữa chữa

•*** Chống hoá chất.

•*** Kháng UV và có khả năng chịu nhiệt

•*** Kinh tế và dễ dàng sử dụng

Stylelife không nên dùng ngoài trời và những nơi tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt. Viền cạnh được xử lý gần như là liền mạch bằng một lớp sơn độ bóng cao. Đôi lúc cạnh được xử lý bằng các màu sắc tương phản để tạo nên một phong cách với vẻ đẹp tinh vi và hiện đại.

Stylelife không độc hại và thân thiện với môi trường, Stylelife rất an toàn vệ sinh và ngăn chặn vi khuẩn phát triển.*

[B]4.****[URL="http://noithatmodern.com/noi-that-phong-bep/tu-bep/tu-bep-veneer-tb-304/954.html"][COLOR=#ff0000]Tủ bếp gỗ Sồi[/COLOR][/URL].[/B]

[CENTER][IMG]http://noithatmodern.com/vantindat/images/Image/0dong-tu-bep-nen-dung-go-gi3.jpeg[/IMG][/CENTER]

Ưu điểm của gỗ[B]*[/B]sồi: nhẹ, chắc, bền, vân đẹp, màu sáng, giá thành chấp nhận được

Modern nhập khẩu gỗ sồi từ Hoàng Anh Gia lai,*[B]Tủ bếp[/B]*với 100% gỗ sồi không pha tạp, gỗ nhập từ Hoàng Anh Gia Lai nên đã qua tẩm xấy, xử lý chống mối mọt cong vênh.* phù hợp với điều kiện ký hậu nước ta

[B]5.*** Tủ bếp gỗ Xoan đào[/B]

[CENTER][IMG]http://noithatmodern.com/vantindat/images/Image/0dong-tu-bep-nen-dung-go-gi4.jpeg[/IMG][/CENTER]

-*** Ưu điểm: chắc, bền, chịu nước tốt, kháng mối mọt, vân sáng đẹp, giá thành chấp nhận được

-*** Nhược Điểm: màu hơi sẫm

Trên đây là một số những phân tích về những ưu, nhược điểm của một số vật liệu để*[B]sản xuất tủ bếp[/B]*cho các quý khách hàng tham khảo. Nếu bạn có nhu cầu làm*[B]tủ bế[/B]p hoặc muốn được chúng tôi tư vấn chi tiết hơn bạn có thể gọi đến số Hotline:*[B]09 3334 6665 [/B]bạn sẽ hài lòng về các mẫu thiết kế và chất lượng các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất.[/COLOR]
[COLOR=#FFFFFF]*[/COLOR]
[COLOR=#FFFFFF]*[/COLOR]