C.Khu vực chế biến món ăn
+ Diện tích bếp nấu (bếp công nghiệp)
+ Diện tích mặt bằng chuẩn bị, tập kết thực phẩm, thu hồi bát đĩa và rửa.
+ Nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước
+ Diện tích tập kết rác thải….


D. Nhân lực
Phân công công việc nhân sự làm 4 nhóm
Nhóm 01: Điều hành, quản lý
Nhóm 02: Kế toán, thu ngân
Nhóm 03: Thực phẩm, chế biến, ra món ăn
Nhóm 04: Phục vụ, trông giữ xe.

………….
(Xem tiếp)