thanh lí gấp 2 em 0947 6666 87 va 0947 6666 91
gia 1 em nó là 4 triệu anh em nào cần thanh lí giùm em nghe lh 0947 6666 87 gặp phương