Cách Hoán Hồn 100% Thành Công
Cách Hoán Hồn 100% Thành Công
Cách Hoán Hồn 100% Thành Công

Tải Công Thức : Download
Hình ảnhGhi chúBước 1
  • Nhân vật đối thoại với Nguyên Hồn Chân Nhân chọn Hoán hồn.
  • Điều kiện: Nhân vật có 03 Hồng Bảo Thạch, 03 Phù chú hoán hồn, 01 hồn chú và 01 trang bị (hoặc vũ khí) đã Định Hồn.

Bước 2
  • Cho nguyên liệu theo yêu cầu phù hợp với trang bị cần hoán hồn.
  • Nếu nguyên liệu phù hợp với điều kiện thì chọn nút hợp thành để bắt đầu.

Trang bị sau khi Hoán Hồn.

Lưu ý
  • Chỉ Hoán Hồn được những Hồn Chú và trang bị theo đúng hệ phái. Ví dụ: Chiêu thức Dị Nhân chỉ được Hoán Hồn vào trang bị của Dị Nhân.
  • Phải dùng các Phù Chú Hoán Hồn có cấp độ phù hợp với cấp độ chiêu thức Hoán Hồn.
  • Trang bị đã Hoán Hồn, có thể Hoán Hồn chiêu thức khác đè lên trang bị đó.
  • Đầu Khôi, Y Phục, Yêu Đái, Giày, Trang Sức chỉ có thể dùng Hồn Chú cấp 1 - 3

Tải auto Train + auto Pk