Bản đồ Địa Đồ Phục Boss

  • Địa Đồ Phục Boss có 04 cổng: Thanh Long trận, Bạch Hổ trận, Huyền Vũ trận và Chu Tước trận.
  • Mỗi cổng đều có khu vực an toàn, NPC Dược Điếm, rương chứa đồ và đặc biệt còn có NPC Kỳ Lục Nhân đưa nhân vật đến các cổng khác.
  • Khi bị trọng thương, nhân vật sẽ được phục sinh ngẫu nhiên 01 trong 04 cổng.


Bản đồ Địa Đồ Phục Boss
ViDeo Dẫn Đường
ViDeo Kinh Nghiệm Săn Boss