0947868888 = 50tr
0987.858585 = 35tr giá đã fix miễn mặc cả