Tiền 2 Dola liền nhau nguyên tấm chưa cắt ra ai có nhu cầu liên hệ: 01207685072