0913.822.888

(hạn dùng 2033........................)


Giá chuẩn: 19,5 triệu......................


Chỉ nhận chốt......................