Giá 800K mỗi sim. Liên hệ với tôi khi cần!
0962.878.848
0966.181.676
0966.171.161
0966.212.484
0969.010.135
0969.166.200
0969.454.855
0968.773.282