0917 268 386 =D>
Trả trước đã kích.
Giá 2.8tr (fix nhẹ nhàng)
@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
Call & SMS: 0943 362 362