Website : cảm biến Gefran Đầu dò nhiệt Gefran F007766 ME2-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 Đầu dò nhiệt Gefran SPT 832/S 7CB1LXPO 37 is: M22-6-M-B07C-1-H-D Thiết bị Gefran 96-J0C-1 check: F000172 4T-96-4-00-1 Thiết bị Gefran 230….. Check: 2400-0-0-4R-0-1, F028431 Thiết bị Gefran F028678 2500-0-0-0-0-2-1 Đầu dò nhiệt Gefran F025117 M30-6-H-B01M-1-4-0 2130X000X00 Điều khiển nhiệt độ Gefran F029771 1300-RDRR-01-2-1 Cảm biến Gefran F004088 PK-M-1250 0000X000X00 Cảm biến Gefran 1600V-RRRR00-1101 F001643 Đồng hồ hiển thị Gefran F000156, 2300-SI-3R-1-S Điều khiển nhiệt độ Gefran F035605 GFX-S1-60/480-0-D-00-P-0 Điều khiển nhiệt độ Gefran F000677 GFX-E1-60/480-0-0-00-0-0 Điều khiển nhiệt độ Gefran F033612 GFX-S1-25/480-0-D-00-P-0 Điều khiển nhiệt độ Gefran F041739 GFX-M1-25/480-E-R-RR-P-0 Đồng hồ hiển thị Gefran LT-M-0300-S Đồng hồ hiển thị Gefran LT-M-0375-S Đồng hồ hiển thị Gefran LT-M-0450-S Đồng hồ hiển thị Gefran LT-M-0600-S Đồng hồ hiển thị Gefran PK-M-0750 Đồng hồ hiển thị Gefran PK-M-1000