0965.988889=18t
sim trả trước, nguyên kít
a chị có nhu cầu gọi Bình 0976878787