Cần 1 chú homephone dạng 888,999 đẹp. ACE có PM cái nhé!