Kiếm Thế mở sever mới còn có thêm code free nữa , anh em ngày xưa có ai chơi lại cùng mình không ?
Mã code free nè96D234FB24E38FCBFC8D2661C8D26
Link chi tiết http://kiemthe.zing.vn/su-kien/bang-huu-tuong-phung/bang-huu-tuong-phung.bai-viet.the-le.626.html#1?utm_source=Forums&utm_medium=Interna l_None_None&utm_term=WJX&utm_content=Link&utm_camp aign=Forums-Mainsite_UA-12221861-9_24766561&idb=3117