[SIZE=4][color=#ff0000][b][u]***Website Trắc Nghiệm Online Toàn Tập giúp bạn học từ vựng tiếng Anh đúng cách và nhớ từ nhanh hơn.[/u][/b] [/SIZE]
[SIZE=4][/color][/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/Files/imgvoc/menu/abcd_logo.png[/img] [/SIZE]
[SIZE=4][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?MyVoc=no&rf=gg]Trắc nghiệm tiếng Anh Toàn Tập[/url] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][color=#000099][b]Chúng tôi phân loại nhiều chuyên mục riêng biệt cho các bạn lựa chọn, phù hợp với mọi trình độ, và sắp xếp thành nhiều hình thức trắc nghiệm khác nhau:[/b] [/color][/SIZE]
[SIZE=4][color=#ff0000][b][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=1&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Việt[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=2&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=3&c=1][color=#ff0000][b]Việt - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=4&c=1][color=#ff0000][b]Việt - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]Trắc nghiệm theo ví dụ minh họa : [/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=6&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Việt[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=7&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=5&c=1][color=#ff0000][b]Trắc nghiệm bằng hình ảnh.[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/b][/color][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][color=#000099]Đặt biệt, website cho phép bạn đánh dấu, lưu các từ vựng cần ghi nhớ vào [/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?MyVoc=yes][color=#000099]Bookmarks[/color][/url][color=#000099], [/SIZE]
[SIZE=4]để bạn có thể rèn luyện trắc nghiệm thường xuyên trên các từ vựng này trong Bookmarks. [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]Và nhiều chủ đề đàm thoại bổ ích. [/SIZE]
[SIZE=4]Mời các bạn tham gia. [/color][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][URL]http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?MyVoc=no&rf=gg[/URL] [/SIZE]
[SIZE=4][URL]http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx[/URL] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/Files/imgvoc/menu/tracnghiemEnglish_baiviet_dot_net.jpg[/img] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]