SIM mới đấu nguyên kít chưa kích bao giờ
Giá chuẩn anh em kết thì call làm việc, không mặc cả

Lh: 0169.666.8888

0967.686.999 = 11t
0967.866.999
= 11t
0967.868.999= 11t

0965.388.999= 10t
0967.366.888= 10t
0967.566.888= 10t

09678.33.888= 9t
09678.55.888 = 9t
0967.677.888 = 9t
0967.677.999 = 9t
0967.787.888
= 9t

096.777.3888 = 10t
096.777.3999 = 10t
096.777.1999 = 10t
096.777.1888 = 10t
096.777.2888 = 10t
096.777.2999 = 10t
096.777.5888 = 10t
096.777.5999 = 10t