09.39.09.09.09 riêng trong dòng 090909 mobi chỉ thua 09.09.09.09.09 giá : 90 triệu lh: Số trên, thanks all