*** Thanh lý pin cho quý cửa hàng, đại lý mới 100% hàng zin linh kiện loại 1 :
* Pin SONY BST33- 15 cục ,BST36-15 CỤC ,BST37-20 CỤC ,BST38-25 CỤC ; ALL đồng giá 17k/cục (bán hết 1 lần)
* Pin 5C-20 cục ; pin 4C-25 cục : 13k
* pin 4L-35 cục giá 20k
* Pin 4D-20 cục ;pin 4U-35 cục; pin 5F-18 cục; pin 6F-18 cục; pin 5K-14 cục; pin 6M-20 cục; pin 4B-18 cục ; pin 5B-30 cục : ALL đồng giá 17k/cục (bán hết 1 lần)