Microsoft vừa công bố thời điểm chấm dứt hỗ trợ 2 hệ điều hành di động của mình trên trang web hỗ trợ khách hàng, với Windows Phone 7.8 là ngày 9/9/2014, trước đó 2 tháng, Windows Phone 8 sẽ bị ngừng hỗ trợ từ ngày 8/7/2014.