0918.50.1992
0918.50.1985
0918.51.9559

sim mới nguyên vĩ dk ảo
thu về nguyên lô 400k/sim = 1tr2 - xé lẻ call có giá tốt
call 0909090594