[CENTER][B][CENTER][COLOR=#222222][CENTER][COLOR=#222222][SIZE=4][B]Bug [SIZE=4]Zing Xu[/SIZE] Bằng Lỗ Hỗng [SIZE=4]PayZing[/SIZE] [/B][/SIZE]
[/COLOR][/CENTER]
[SIZE=4][COLOR=#222222][FONT=arial]
[/FONT][/COLOR][/SIZE][FONT=Times New Roman][COLOR=#222222][SIZE=4][COLOR=#4169e1]Hôm nay tình cờ tớ tìm được 1 chương trình không cần download, chỉ cách lợi dụng lỗ hổng của [SIZE=4]PayZing[/SIZE] để có nhiều [SIZE=4]Xu [/SIZE]hơn khi nạp thẻ ZingOnline. Lúc đầu quả thật không tin mấy chuyện này, nhưng thấy ZingXu nhiều quá nên... lòng tham trỗi dậy, đánh liều tạo 1 tài khoản và hack = card [SIZE=4]12[/SIZE]0k... Làm theo đúng như chỉ dẫn của người đăng, tớ không tin vào mắt mình, đã nhận được số [SIZE=4]ZingXu[/SIZE] tương ứng giống như đã được ghi.

[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][CENTER][COLOR=#222222][COLOR=#222222][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#4169e1][SIZE=4][SIZE=4]C[SIZE=4]ÁC B[SIZE=4]ẠN C[SIZE=4]Ó TH[SIZE=4]Ể TH[SIZE=4]Ử 1 L[SIZE=4]ẦN V[SIZE=4]ỚI C[SIZE=4]ARD 20K HO[SIZE=4]ẶC 6[SIZE=4]0K Zing Xu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#222222][FONT=arial][LEFT][FONT=Tahoma]

[COLOR=#FF0000]
[/COLOR][/FONT][/LEFT]
[/FONT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#222222][FONT=arial][B][LEFT][FONT=Tahoma][B][COLOR=#FF0000]Ai tin thì cứ tin, không thì thôi nhé tại mình làm được nên mới share cho các bạn xem ^^ Thanks[/COLOR][/B][/FONT][/LEFT]
[/B][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#222222][B][SIZE=5][COLOR=#0000ff]Hướng dẫn:

[/COLOR][/SIZE][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Bước 1:[/SIZE][/FONT]
[B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman]-[B] Bạn truy cập[/B] [B]vào trang chủ của cổng giao dịch ZingXu của [SIZE=3]Pay[SIZE=3]Zing[/SIZE][/SIZE] Game: [/B][COLOR=#284c7e][B][URL]https://pay.zing.vn/[/URL][/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B]- Bạn đăng nhập tài khoản mà bạn muốn sử dụng bug[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B][B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B][B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B]ZingXu.[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B][/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B][/B]
[SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B]- Tiếp theo, bạn ấn vào dòng “Thẻ[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B][B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B]ZingXu[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B]” [phần Nạp[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B][B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B]ZingXu[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B]].[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][LEFT][FONT=Tahoma]
[/FONT][/LEFT]
[FONT=Times New Roman][LEFT][SIZE=3][B]Bước 2:[/B][/SIZE][/LEFT]
[/FONT]
[B][B][FONT=Times New Roman][LEFT][SIZE=3][B]- Bạn cào chiếc thẻ đã chuẩn[/B] [B]bị nạp ra, dùng “Số Seri” và “Mã thẻ” trên đó để nhập vào khung.[/B][/SIZE][/LEFT]
[/FONT][/B]
[/B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B]- Đặc biệt chỗ "Tài khoản[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B][B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]Pay[SIZE=3]Zing[/SIZE][/SIZE][/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B]cần nạp" bạn xoá tên tài khoản của bạn và nhập dòng lệnh như sau: [SIZE=5][COLOR=#FF0000][FONT=arial black][FONT=Times New Roman]setup10.0.4[/FONT][/FONT][/COLOR] [/SIZE](Đó chính là chương trình mà mình đã nhắc đến, không cần download đồng ngh[/B]ĩa [B]không có virus hay bất cứ con Trojan nào cũng là mã lệnh để vcoin cập nhật vào tài khoản của bạn[/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/COLOR]

[URL="http://www.hihihehe.com/f/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fhaiphong360.net%2Fshowthread.php%3Ft%3D114658%23ixzz13BE8siho"]
[/URL]
[B][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][B]Bảng tính số Vcoin Bug = Card[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Times New Roman][B][B][B][SIZE=3][LEFT][FONT=Tahoma][FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]Pay[SIZE=3]Zing[/SIZE][/SIZE][/B][/FONT][/FONT][/LEFT]
[/SIZE][/B][/B]Online:
[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/B][COLOR=#000000][FONT=arial][SIZE=3][FONT=Times New Roman]
[/FONT][/SIZE][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5]Thẻ 20 000 [65%] = 2 000 [SIZE=5]Z[SIZE=5]ing Xu[/SIZE][/SIZE]

[/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5]Thẻ [SIZE=5]6[/SIZE]0 000 [79%] = 5 000[/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5]Z[SIZE=5]ing Xu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5]
[/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5]Thẻ 1[SIZE=5]2[/SIZE]0 000 [94%] = 10 000 ~ 18 410 [/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5]Z[SIZE=5]ing Xu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5]Thẻ 2[SIZE=5]4[/SIZE]0 000 [100%] = 20 000 ~ 47 250 [/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5]Z[SIZE=5]ing Xu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]

[/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][FONT=Times New Roman][COLOR=#222222][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5]Thẻ [SIZE=5]36[/SIZE]0 000 [100%] = 50 000 ~ 88 700 [/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR][/FONT][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5]Z[SIZE=5]ing Xu


[SIZE=5]HACK XU [SIZE=5]GUNNY , HACK XU ZING [SIZE=5], HACK XU [SIZE=5]ZING , HACK ZING XU , HACK XU TI[SIZE=5]ÊN L[SIZE=5]Ộ, [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]HACK XU 2U , [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]HACK XU 3Q , [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=arial][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=3][B][COLOR=seagreen][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]HACK XU[SIZE=5] [SIZE=5]V[SIZE=5]Õ L[SIZE=5]ẦM[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][B] 2 , HACK XU[SIZE=5] [SIZE=5]V[SIZE=5]Õ L[SIZE=5]ÂM [SIZE=5], H[SIZE=5]ÁCK XU V[SIZE=5]Õ L[SIZE=5]ÂM CHI M[SIZE=5]ỘNG , ...,
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/CENTER]
[/B]

[/CENTER]