[INDENT] Thủ tục các bước và quy trình thay đổi cổ đông công ty cổ phần khi đã [URL="http://luatviet.net.vn/thanh-lap-doanh-nghiep.html"][B]thành lập doanh nghiệp[/B][/URL]
1. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập ban đầu [COLOR=#FF0000][B]thành lập công ty[/B][/COLOR] cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:
Sẽ làm việc trong thời gian ngắn nhất là 10 ngày, tính từ ngày muốn thay đổi cổ động công sẽ giửi hồ sơ tới sở kế hoạch và đầu tư nơi mà đã đăng ký kinh doanh ban đầu. Nội dung hồ sơ bao gồm
a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của [URL="http://luatviet.net.vn"]công ty luật[/URL] kèm theo tên, trụ sở chính của công ty và cả số và ngày cấp nữa nhé
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện tại, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân không thực hiện cam kết góp vốn và hoặc là số cổ phần mà cổ đông đó chưa góp vào
c) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hiện tại hoặc quyết định [B]thành lập công ty[/B] đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực người muốn góp vốn hay là muốn vốn đầu tư vào cho công ty
d) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Và kèm theo những hồ sơ trên là các quyết định của công ty về các việc thay đổi cơ cấu góp vốn hay là bổ xung người góp vốn cho công ty Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Và phải được hội đồng quản trị thông qua và đưa ra quyết định cuối cùng
Khi đã hoàn tất hồ sơ và được phòng [URL="http://luatviet.net.vn/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html"]thay đổi đăng ký kinh doanh[/URL] tiếp nhận thông tin thì thời gian làm việc là 7 ngày thì phòng kinh doanh sẽ cấp thông báo về việc thay đổi cổ đông cho công
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.[/INDENT]