truyện cười tiếng anh 1
4. My Daughter's Music Lessons


"My daughter's music lessons are a fortune to me ?"


"How is that ?”


"They enabled me to buy the neighbors' houses at half price"


Giá trị của những bài học nhạc


- Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.


- Tại sao vậy ?


Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.