Thanh lý cặp sim cổ trường sinh bất tử đây (sim nguyên kit)
0906.71.04.04
0906.72.04.04

71 tuổi 72 tuổi vẫn không chết không chết
Liên hệ 0932.121.121