<p>Men bacillus coagulans, bacillus subtilis, bacillus clausii. Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; sản xuất cũng như cung cấp hầu như tất cả c&aacute;c chủng Probiotic tr&ecirc;n thế giới hiện đang d&ugrave;ng. C&aacute;c chủng Probiotic c&oacute; mật độ t&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu (108, 109, 3.1010) c&ocirc;ng nghệ sản xuất ti&ecirc;n tiến nhất đảm bảo duy tr&igrave; mật độ VSV, ch&uacute;ng gi&uacute;p &iacute;ch tăng cường hệ ti&ecirc;u h&oacute;a, hỗ trợ điều trị c&aacute;c bệnh ti&ecirc;u h&oacute;a, ức chế vi sinh vật c&oacute; hại&hellip;. Một số chủng VSV ch&iacute;nh bao gồm: Bacillus coagulans, bacillus subtilis, bacillus clausii&hellip;C&aacute;c dạng b&agrave;o chế đa dạng: dạng bột Bột mịn mầu trắng ng&agrave;, đồng nhất, m&ugrave;i men đặc trưng hoặc dạng dung dịch m&agrave;u trắng sữa, đồng nhất, m&ugrave;i men đặc trưng. Sản phẩm n&agrave;y được cung cấp rất nhiều cho c&aacute;c sản phẩm men vi sinh hiện nay tại Việt nam Sản phẩm đầu ra được kiểm định chất lượng, nh&agrave; m&aacute;y sản xuất được cấp ph&eacute;p của bộ y tế, sản lượng ổn định. Giao h&agrave;ng tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. MỌI TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: C&ocirc;ng ty Cổ phần h&oacute;a dược v&agrave; c&ocirc;ng nghệ sinh học Biogreen Vương Phương Hương Hotline: 0987360458 Email: vuonghuong1512@gmail.com http://www.nguyenlieuhoaduoc.com/gioi-thieu.html http://www.nguyenlieutoiden.com/</p>