09678.77.579

0967.292.579

09673.12.579

Sim nguyên kit để mãi mãi

Giá cả 3 em 1000k

Anh em nào nhập call : 09.6776.2552