(NDH) Trong hội nghị sơ kết công tác 5 tháng đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết đã huy động được 121.144 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ (TPCP), đạt 57 tai kakaotalk,7% kế hoạch được giao. KBNN cũng đã thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu chính phủ đầy đủ và đúng hạn các trái chủ với số tiền 54.158 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát 234.289 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (đạt 33,3% dự toán), phát hiện 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục http://taigameonline.info/chat-ola/tai-ola-jar/ theo quy định và đã yêu cầu bổ sung các hồ sơ thanh toán cần thiết. Kho bạc đã từ chối thanh toán với số tiền 24,5 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định. Ước tính đến ngày 31/5, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt khoảng 85.452 tỷ đồng (đạt 32% kế hoạch năm), trong đó vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 49.185 tỷ đồng, vốn TPCP giải ngân là 26.270 tỷ đồng, vốn khác giải ngân là 9.996 tỷ đồng. tai game blockd Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 47,5 tỷ đồng. Trung Nghĩa - NDH