[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/1167978/201303091318_d67cb989a6214d119ff551dce385.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/1167978/201303091318_d67cb989a6214d119ff551dce385.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/1167978/201303091318_d67cb989a6214d119ff551dce385.png[/IMG]
Phần mềm tích hợp nhiều tính năng quản lý doanh nghiệp
kếtoan24.net là phần mềm quản lý doanh nghiệp online đầu tiên tại Việt Nam giúp cho nhà doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thời gian và nâng hiệu quả thành công tuyệt đỉnh cho doanh nghiệp.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]