SIM 1 0916666662 = 36T
SIM 2 0906666662 = 33T
MUA CẢ ĐÔI SIM NÀY ĐÚNG GIÁ LÀ 60T NHÉ.AE NÀO THÍCH HOẶC CÓ NHU CẦU MUA CAll 0916666662