Master Grade là một ứng dụng dành cho giáo viên. Chương trình này có thiết kế trực quan và hiệu suất cao, cho phép sử dụng không hạn chế số lượng lớp, học sinh, báo cáo có thể sử dụng từ một file đơn. Master Grade giúp chuyển đổi dữ liệu với hệ thống quản lý văn phòng, tính điểm năng động, hỗ trợ cho rất nhiều bản chú thích miễn phí (với phần kiểm tra chính tả), và khả năng tạo rất nhiều bản báo cáo quá trình cho các lớp học và cá nhân sinh viên.


Phần mềm quản lý giáo dục Master Grade for Mac là một công cụ giúp các giáo viên quản lý lớp, quản lý học sinh của mình một cách đơn giản nhất.