[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dichcongchunggiare.com%2F"]Dịch Vụ Kế Toán Giá Rẻ Ở TP.HCM[/URL]
*
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dichcongchunggiare.com%2F"]I. HÀNG THÁNG[/URL][/B]
[B]*[/B]
*- Lập và trực tiếp đi nộp tại Chi cục thuế các Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê, Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (nếu có);
- Nhập liệu và xữ lý số liệu trên phần mềm kế toán. In ấn Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho…theo từng chứng từ gốc;
- Theo dõi trích khấu hao tài sản cố định;
- Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, bảng lương nhân viên;
- Phân loại, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ;
- Hoàn thiện, in ấn và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành;
- Gởi cho khách hàng Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (Lãi – Lỗ) hàng tháng;
*
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dichcongchunggiare.com%2F"][B]II. HÀNG QUÝ[/B][/URL]
[B]*[/B]
*- Lập tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân hàng quý;
- Lập các báo cáo thống kê hàng quý theo quy định;
*
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dichcongchunggiare.com%2F"][B]III. HÀNG NĂM[/B][/URL]
[B]*[/B]
*- Thực hiện Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân…
- Thực hiện Báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản;
*-Nộp các tờ khai thuế đầu năm tài chính theo quy định
*
-Liên lạc Mr Linh (*0983 946 062*) Ms Hạnh:*0907 989 676***và Cộng Sự*
Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fmgod.webtretho.com%2Fforum%2Flinks.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dichcongchunggiare.com%2F"]http://www.dichcongchunggiare.com/[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dichthuatgiare.net%2F"]www.dichthuatgiare.net[/URL]
*
*


[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]