iphone 4G 32G = 6tr6 (Quốc Tế)
iphone 4G 16G = 6tr4 (Quốc Tế)
iphone 3G 32G = 2tr9 (Quốc Tế)
iphone 3G 16G = 2tr7 (Quốc Tế)
iphone 3G 8G = 2tr5 (Quốc Tế)
Màn hình + cảm ứng + xương (iphone 4S) =650k
Màn hình + cảm ứng + xương (ihonge 4) = 600k
Củ sạc + cáp = 70k