[B]Tiếng Anh giao tiếp dành cho nhân viên nhà hàng[/B]
[B]Speaking English for people who work in restaurants[/B]
[B]Với kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh trên 30 năm,các bạn hãy yên tâm đến đăng ký học cách nói và viết tiếng Anh mà bạn cảm thấy khó ,tại đây sẽ hướng dẫn bạn lấy lại căn bản nhanh nhất,đừng để phí thời gian nữa.các bạn hãy liên hệ ngay và học.Tại đây sẽ giúp bạn học nhanh cách giao tiếp bằng tiếng Anh theo chủ đ[/B][B]ề yêu[/B]
[B]cầu[/B] [B]của bạn,viết hay đọc hiểu tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.Bảo đảm các bạn biết nói tiếng Anh sau khi học tại đây.*Nếu Quí vị có nhu cầu xin vui lòng*liên hệ với địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcach-hoc-mot-ngoai-ngu.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cach-hoc-mot-ngoai-ngu.html[/URL]
[B]Nếu dạy tại nhà học viên thì học phí và giờ học theo thỏa thuận riêng.Số học viên phải từ 2 người trở lên.[/B]
[B]Tiếng Anh giao tiếp dành cho mọi lứa tuổi[/B]
[B]*Speaking English for everyone[/B]
[B]Với kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh trên 30 năm,các bạn hãy yên tâm đến đăng ký học cách giao ti[/B][B]ếp[/B] [B]và viết tiếng Anh mà bạn cảm thấy khó ,tại đây sẽ hướng dẫn bạn lấy lại căn bản nhanh nhất,đừng để phí thời gian nữa.các bạn hãy liên hệ ngay và học.Tại đây sẽ giúp bạn học nhanh cách giao tiếp bằng tiếng Anh,viết hay đọc hiểu tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.Bảo đảm các bạn biết nói tiếng Anh sau khi học tại đây.[/B]
[B]Try your best to learn more English to get a better job.[/B]
[B]Nếu Quí vị có nhu cầu xin vui lòng[/B]*[B]liên hệ với địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcach-hoc-mot-ngoai-ngu.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cach-hoc-mot-ngoai-ngu.html[/URL]
Bản đồ địa chỉ
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fq%3D166%2BTr%25E1%25BA%25A7n%2BV%25C4%2583n%2BQuang%2B%2Cph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2B10%2CQu%25E1%25BA%25ADn%2BT%25C3%25A2n%2BB%25C3%25ACnh%2CTP%2BH%25C3%25B4%2BChi%2BMinh%26amp%3Bum%3D1%26amp%3Bie%3DUTF-8%26amp%3Bhl%3Dvi%26amp%3Bsa%3DN%26amp%3Btab%3Dwl"]http://maps.google.com/maps?q=166+Tr%E1%BA%A7n+V%C4%83n+Quang+,ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+10,Qu%E1%BA%ADn+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,TP+H%C3%B4+Chi+Minh&um=1&ie=UTF-8&hl=vi&sa=N&tab=wl[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]