Bản Auto VLBS 1.3


Chống dis acc khi tổ đội


Chống dis acc NM khi chuyển chiêu


Tự động về thành thông minh


Chạy Script Mở hộp quà mở event , vứt đồ


Tự động về thành lên bãi luyện công


DOWNLOAD : HUVL Auto Pro.rar+ Auto PK - Kéo 5 acc - Chống dis


DOWNLOAD : HUVL Auto PK.rar