[B]Tiếp tục mở Đại lý phân phối*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Trà Thái Nguyên[/URL][/B]
Công ty CP*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Chè Thái Nguyên[/URL]*xin gửi đến Quý khách hàng và Đại lý lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất. Để tiếp tục xây dựng thương hiệu*và phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Trà Thái Nguyên[/URL], Công ty CP*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Chè Thái Nguyên[/URL]*là Công ty ra đời sớm nhất trong lĩnh vực sản xuất*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Trà Thái Nguyên[/URL]*tại tỉnh Thái Nguyên, sản phẩm của Công ty đã được đông đảo khách hàng biết đến và sử dụng sản phẩm trong nhiều năm qua. Hiện nay do nhu cầu mở rộng kênh phân phối sản phẩm trên toàn quốc, Công ty CP*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Chè Thái Nguyên[/URL]*đang tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Trà Thái Nguyên[/URL]*tại các tỉnh (mỗi tỉnh làm một nhà phân phối), thành phố trên toàn quốc. Khi làm đại lý cho chúng tôi, các tổ chức, cá nhân sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ thoả đáng:
- Được trở thành đại lý chính thức của Công ty CP*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]Chè Thái Nguyên[/URL]
- Được hưởng mức triết khấu ưu đãi.
- Hỗ trợ xúc tiến quảng cáo bán hàng trên các phương tiện thông tin internet...
- Và rất nhiều các chế độ hấp dẫn khác
Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự hợp tác nhiệt tình từ Quý đại lý! Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm đại lý cho chúng tôi. Vui lòng xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ sau:*
*
[B]CÔNG TY CỔ PHẦN*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2Fche-thai-nguyen-tra-thai-nguyen-che-tan-cuong-che-tan-cuong-thai-nguyen-dac-san-thai-nguyen-xuat-khau-che-thai-nguyen-dai-ly-che-thai-nguyen-dai-ly-tra-thai-nguyen%2F16%2Fmo-dai-ly-phan-phoi.html"]CHÈ THÁI NGUYÊN[/URL][/B]
[B]THAI NGUYEN TEA JOISTOCK COMPANY[/B]
[B]ĐT: 0280.3757.000[/B]
[B]Sale[/B][B]*manager: PHẠM VĂN THÁI[/B]
[B]0912.737.838 - 0988.925.926[/B]
[B]Văn phòng: 288 Đường CMT8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên[/B]
[B]Email:*[/B][B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphamthaipt%40gmail.com"]phamthaipt@gmail.com[/URL][/B]
[B]Chat Y!M:*[/B][B]phamthaipt[/B]
[B]Website:*[/B][B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchethaivn.net%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2Fbvct%2FCh%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Ch%25C3%25A8-Th%25C3%25A1i-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn-Tea-Ch%25C3%25A8-s%25E1%25BA%25A1ch-Th%25C3%25A1i-Nguy%25C3%25AAn%2F16%2FM%25E1%25BB%259F-%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i-l%25C3%25BD-Ph%25C3%25A2n-ph%25E1%25BB%2591i.html"]CheThaiVN.net[/URL][/B]
[B]*Xin chân thành cảm ơn![/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]