Vận hội nghề nghiệp tháng 8 - 2014

Nghề nghiệp tại Nhà Cũ Nhà Mới

Cơ hội cho các ứng viên có NHIỆT HUYẾT và LỬA với nghề, có tầm nhìn-khả năng hoạch định công việc tốt.