0964.12.5555
sim trả trước nguyên kít
bán giao lưu 17tr