[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/binh-luu-dien/yh.jpg[/IMG][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/binh-luu-dien/luu-dien-huyndai.jpg[/IMG]
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD][B]LƯU ĐIỆN[/B]
[B]*CỬA CUỐN[/B][/TD]
[TD][B]400Kg[/B]
[B]800VA[/B][/TD]
[TD][B]600Kg (nhỏ)[/B]
[B]1200VA[/B][/TD]
[TD][B]600kg (lớn)[/B]
[B]1200VA[/B][/TD]
[TD][B]800kg[/B]
[B]1500VA[/B][/TD]
[TD][B]1000kg[/B]
[B]1900VA[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]HCTECH[/B][/TD]
[TD][B]2,100,000[/B][/TD]
[TD][B]2,500,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD][B]4,500,000[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]YH[/B][/TD]
[TD][B]2,300,000[/B][/TD]
[TD][B]2,500,000[/B][/TD]
[TD][B]3,100,000[/B][/TD]
[TD][B]3,300,000[/B][/TD]
[TD][B]4,500,000[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]TIGER[/B][/TD]
[TD][B]2,300,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD][B]2,800,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]Opendoor[/B][/TD]
[TD][B]2,300,000[/B][/TD]
[TD][B]2,600,000[/B][/TD]
[TD][B]3,200,000[/B][/TD]
[TD][B]3,300,000[/B][/TD]
[TD][B]4,500,000[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]DR.POWER[/B][/TD]
[TD][B]2,300,000[/B][/TD]
[TD][B]2,600,000[/B][/TD]
[TD][B]3,100,000[/B][/TD]
[TD][B]3,300,000[/B][/TD]
[TD][B]4,500,000[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]SHmatic[/B][/TD]
[TD][B]2,500,000[/B][/TD]
[TD][B]2,800,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD][B]3,500,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]JG[/B][/TD]
[TD][B]2,500,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD][B]3,300,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]HANOTECH[/B][/TD]
[TD][B]2,700,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD][B]3,700,000[/B][/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*[B]*[/B][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/binh-luu-dien/opendor.jpg[/IMG][IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/binh-luu-dien/luu-dien-sh.jpg[/IMG]
[B]------------------------------------------------------------------[/B]
BÌNH LƯU ĐIỆN DÙNG CHO MOTOR CỬA ÚC ( AUSTDOOR, NEWDOOR, SMARTDOOR,...)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_04/binh-luu-dien-dc24v.jpg[/IMG]
GIÁ : 2.250.000 /BỘ
----------------------------------------------------------------------------
BÌNH LƯU ĐIỆN DÙNG CHO MOTOR *DC (motor DC 24v kèm lưu điện)
[IMG]http://phukiencuacuon.com/uploads/catalogue/2012_04/binh-luu-dien-motor-dc.jpg[/IMG]
GIÁ : 1800,000 /BỘ
------------------------------------------------------------------------

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]