sim trả trước
09.1980.1979=3 triệu
012 22 44 66 88=22 triệu
4 cặp kép tiến từ đầu đến đích,chỉ có 1 em duy nhất mà thôi.