Trường Đại học Đà Lạt là một trường hoạt động theo thể chế công lập đào tạo đa lĩnh vực, đào tạo đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, kinh tế và xã hội - nhân văn; chuyển giao công nghệ, là trung tâm nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ sự phát triển KT - XH và hội nhập quốc tế. Hiện tại trường ổn định mô hình đào tạo đại học đào tạo theo tín chỉ, đa ngành, đa lĩnh vực, là chuyển giao công nghệ năng động trung tâm nghiên cứu khoa học của khu vực Tây Nguyên, miền Nam Trung Bộ và khu vực Đông Nam Bộ.
Địa chỉ trung tâm: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương- Đà Lạt- Lâm Đồng.
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
KÝ HIỆU TRƯỜNG: TDL - TỔNG CHỈ TIÊU: 2.770
Trong đó:
Các ngành đào tạo đại học: 2500 chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng: 270 chỉ tiêu
Chi tiết tuyển sinh:
Khu vực tuyển sinh trong toàn quốc.
Hình thức tuyển sinh: Tham gia đầy đủ kỳ thi của Bộ Giáo dục đào tạo quy định.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Nguồn: tuyensinh99.com