Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một cách liên tục. Cơ chế hoạt động cũng như quản lý của doanh nghiệp phải thích ứng theo cơ chế thị trường. Nhất là đối với các hộ kinh doanh đang có xu hướng mở rộng, kinh doanh mới. Sự thay đổi của doanh nghiệp không ít thì nhiều sẽ có ảnh hưởng lớn. Sự {tác động|ảnh hưởngƯ đó có thể tới từ việc tăng vốn, chuyển hướng kinh doanh, chuyển trụ sở, thành lập chi nhánh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, v.v… Mọi sự thay đổi đều làm thay đổi đăng ký kinh doanh. Để đảm bảo việc hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt thì doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên sở kế hoạch và đầu tư.

1. Thay đổi đăng ký kinh là gì :
Thay đổi đăng ký kinh doanh là sự thay đổi về mặt nội dung, thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành họp nội bộ công ty, đưa ra quyết định phụ thuộc vào quyền hạn và trách nhiệm được quy định theo Luật doanh nghiệp hoặc nội bộ công ty. Ngoài ra thay đổi đăng ký kinh doanhcòn được hiểu là việc doanh nghiệp tiến hành cập nhật, bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi cơ bản của thành viên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Nội dung việc thay đổi đăng ký kinh doanh :
Thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm :
- Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
- Thay đổi thành viên trong công ty
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Thay đổi, cập nhật bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Doanh nghiệp tiến hành họp nội bộ doanh nghiệp và đưa ra các quyết định. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì các giấy má việc công cần thiết cho hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lại khác nhau. Cụ thể như sau

công ti TNHH ( 1tv ) :

- thông tin đổi thay nội dung đăng ký kinh dinh

- Quyết định chủ sở hữu

- Giấy ủy quyền

- giấy tờ khác ( chứng chỉ đối với ngành nghề có điều kiện , v.v… )

công ti TNHH ( 2tv trở lên ) :

- thông báo đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh

- Quyết định HĐTV

- Biên bản HĐTV

- Giấy ủy quyền

- giấy má việc công khác ( chứng chỉ đối với ngành nghề có hoàn cảnh , v.v… )

công ty cổ phần :

- thông cáo đổi thay nội dung đăng ký kinh dinh

- Quyết định ĐHĐCĐ

- Biên bản ĐHĐCĐ

- Giấy ủy quyền

- giấy tờ khác ( chứng chỉ đối với ngành nghề có hoàn cảnh , v.v… )
http://bravolaw.vn/xin-giay-phep/giay-phep-kinh-doanh-xin-giay-phep
http://bravolaw.vn/luat-doanh-nghiep/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh