Call: 0122222.88.99 -* 012. 5793. 5793
Sim mới nguyên kít, đăng ký thông tin cho khách hàng
0121.632.0000 =====* 650k
0121.633.0000=====* 650k
0121.634.0000=====* 650k
0121.635.0000=====* 650k
0121.638.0000=====* 650k
0121.527.0000=====* 650k
0121.522.0000=====* 650k
0121.521.0000=====* 650k
0121.336.0000=====* 650k
0121.334.0000=====* 650k
0120.524.0000=====* 650k
0122.739.0000=====* 650k
0126.644.0000=====* 650k
0128.738.0000=====* 650k
0128.824.0000=====* 650k
0122.834.0000===== 750k
0120.523.0000===== 750k
*
0128.824.2222=====650k
0126.617.2222===== 750k
0126.634.2222=====750k
0121.527.2222=====850k
0120.524.3333=====850k
0121.520.3333==== 850k
0126.602.3333==== 950k
*
0121.639.4444 ==== 500k
0128.216.4444 ==== 550k
0127.296.4444=====* 650k
0121.526.4444=====* 650k
0121.638.4444=====* 650k
0126.837.4444=====* 650k
0121.338.4444=====* 650k
0128.723.4444=====* 650k
0122.636.4444=====* 650k
0121.632.4444=====* 650k
0128.738.4444=====* 650k
Bán đúng giá, không mặc cả
Call: 0122222.88.99
*
*
*
*