THOÂNG BAÙO CHIEÂU SINH[/b][/b]


LÔÙP NGHIEÄP VUÏ KHAI HAÛI QUAN[/b]


(Theo CV số 8863/TCHQ-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Hải quan)[/b]


1. Keá hoaïch tuyeån sinh:[/b]


Khai giaûng khoùa hoïc môùi: Ngaøy 15 haèng thaùng.


Thôøi gian hoïc: 220 Tieát; Hoïc vaøo caùc buoåi toái


2, 4, 6 hoaëc 3, 5, 7 hoaêc toái thöù 7 vaø ngaøy Chuû nhaät.


Hoïc phí: 3.000.000 VNÑ/01 HV


- Giaûm 20% hoïc phí cho ñoái töôïng laø Sinh vieân, hoïc sinh tröôøng Tröôøng Trung caáp Kinh teá Kyõ thuaät Saøi Goøn.


2. Ban giaûng huaán:[/b]


Goàm caùc chuyeân gia cuûa Toång cuïc Haûi quan, Cuïc Haûi quan TP. HCM vaø giaûng vieân tröôøng


ñaïi hoïc kinh teá ñaûm traùch.


TUYEÅN SINH VAØ HOÏC TAÏI:[/b]


- [/b]4A Nguyeãn Thaùi Sôn,P.3, Q.Goø Vaáp, TP.HCM [/b] - 691(4A cuõ)AÂu Cô, P.Taân Thaønh, Q.Taân Phuù, TP.HCM


- [u]Taïi tröôøng Trung c[/u][/b][u][FONT=Arial]ấ[/FONT][/u][/b][u]p ngh[/u][/b][u][FONT=Arial]ề[/FONT][/u][/b][u] Kinh t[/u][/b][u][FONT=Arial]ế[/FONT][/u][/b][u] - K[/u][/b][u][FONT=Arial]ỹ[/FONT][/u][/b][u] thu[/u][/b][u][FONT=Arial]ậ[/FONT][/u][/b][u]t Coâng Ñoaøn An Giang:[/u][/b][/b]


-[/b] [/b]Quaûng Cô Thaønh, P.Bình Khaùnh, Tp. Long Xuyeân, Tænh An Giang - [/b]ÑT: Thaày Laâm – 01238936089 – 0763 857887[/b]


website: [/b][URL=http://www.ktktsaigon.edu.vn-][COLOR=#0000ff]www.ktktsaigon.edu.vn-[/COLOR][/b][/url] [/b]Ñieän thoaïi tö vaán: 0913376186; 0933 041 919.