[b][url=http://maykinhvivn.com/]Máy kinh vĩ [/url] [/b]đặt tại O và tiêu (gia lông) dựng tại A và B. Sau khi định tâm và cân bằng máy chính xác, thứ tự tiến hành đo như sau :
a) Vị trí thuận kính (TR) :
- Quay máy ngắm chính xác điểm A, đọc được trị số trên bàn độ ngang là a1.
- Quay máy thuận chiều kim đồng hồ đưa ống kính ngắm chính xác điểm B, đọc được trị số trên bàn độ ngang là b1.
- Giá trị góc đo AOB của nửa lần đo thuận kính là : fTR=f1 = b1- a1.
b) Vị trí đảo kính (PH) :
- Đảo ống kính quay máy 1800, đưa ống kính ngắm chính xác điểm A đọc trị số a2.
- Quay máy thuận chiều kim đồng hồ đưa ống kính ngắm chính xác điểm B, đọc được trị số trên bàn độ ngang là b2.
- Giá trị góc đo AOB nửa lần đo đảo kính là : fPH =f2 = b2 - a2.
c) Kiểm tra :
f1 – f2 > 2t (t là độ chính xác của du xích) -> đo lại
f1- f2 ≤ 2t thì giá trị góc AOB một lần đo được tính theo công thức:
f=(f1 + f2)/2
Nếu b1 < a1 ; b2 < a2 f f1 = (b1 +360)- a1 ; f2 = (b2 +360)- a2 ;
* Quy định :
- Góc kẹp trái là góc kẹp nằm bên tay trái theo hướng đi. Kí hiệu anfa.
- Góc kẹp phải là góc kẹp nằm bên tay phải theo hướng đi . Kí hiệu beta.
- Góc kẹp nào nhỏ hơn 1800 được gọi là góc đỉnh.
- Góc chuyển hướng f là góc kề bù với góc đỉnh : f = 180 độ - góc đỉnh.